15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

„Wypie…lić tego gnoja”

„Wypie…lić tego gnoja”

Sekretarzem mogę zostać

29 grudnia odbyły się dwie sesje Rady Gminy Duszniki. Głównym tematem pierwszej z nich było uchwalenie budżetu na rok 2021. Podczas drugiej w tym dniu sesji ujawniono treść pisma, ukazującego sposób sprawowania funkcji jednego z sołtysów z gminy Duszniki.

Po przyjęciu przez radnych sprawozdania wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, przystąpiono do podejmowania uchwał. Radni przyjęli zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027, a także zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020. Ustalono też wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalono ostateczny termin ich dokonania. Radni byli zgodni co do przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwotę w wysokości 83.509,62 zł, pozostającą w dyspozycji gminy Duszniki z tytułu umorzenia części pożyczki, wynikającej z umowy pożyczki na realizację doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przeznacza się na: budowę sieci wodociągowej na ul. Czereśniowej w Sędzinach, wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Dusznikach, wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Sędzinku oraz projekt budowy studni w ośmiu lokalizacjach na terenie gminy Duszniki. Przeznaczenie umorzonych – przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – środków na wymienione zadania jest konieczne, z uwagi na zobowiązanie gminy do zainwestowania umorzonych środków w przedsięwzięcia proekologiczne.

Wprowadzono zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin aktualizuje i porządkuje prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a także został zaktualizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Rada Gminy Duszniki przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania w tym zakresie działalności organizacji społecznych i zakładów pracy.

Gmina Duszniki współtworzy związek regionalny

Rada podjęła uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” i przyjęcia statutu związku. Gmina Duszniki wraz z samorządami 22 miast, gmin i powiatów tworzy związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin i powiatów uczestniczących w nim w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich oraz skorelowanych usług publicznych. Uczestnikami związku mają być następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Powiat Grodziski, Powiat Kościański, Powiat Nowotomyski, Powiat Obornicki, Gmina Rogoźno, Gmina Buk, Gmina Czempiń, Gmina Dopiewo, Gmina Duszniki, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Kórnik, Gmina Kuślin, Gmina Miedzichowo, Gmina Międzychód, Gmina Mosina, Gmina Oborniki, Gmina Stęszew, Gmina Suchy Las, Gmina Śmigiel, Gmina Śrem, Gmina Tarnowo Podgórne.

Pod koniec obrad radni przyjęli dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu, a także dwie uchwały w sprawie przekazania petycji do komisji skarg, wniosków i petycji. W dniu 14 grudnia 2020 r. wpłynęły do biura rady dwie petycje tej samej treści, w  sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Duszniki uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszt prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. W celu przeanalizowania sprawy i przedstawieniu radzie sprawozdania  wraz z odpowiednim projektem uchwały, przekazano obydwie petycje do właściwej komisji.

Praktyki działań Joanny Zimnej ujrzały światło dzienne

W wolnych głosach wójt Roman Boguś odczytał fragmenty pisma, skierowanego do sołtysa Podrzewia Joanny Zimnej przez prezesa klubu „Huragan” Podrzewie Ryszarda Krawczyka, w dniu 13 grudnia 2020 roku. Wymiana korespondencji pomiędzy sołtysem Podrzewia, a prezesem klubu sportowego dotyczy spraw związanych z działalnością sołtysa między innymi w kwestii organizacji imprez. – Nawiązując do otrzymanego pisma z dnia 7 grudnia chcę poinformować, że jego treścią kompromituje się Pani. To Pani manipuluje faktami, które są kłamliwe, a fakt, że sprawa funkcjonuje w przestrzeni publicznej jest Pani zasługą. Mija się Pani z prawdą, o zysku z zabawy „Dzień Chleba” latem 2019 roku, chyba, że zysk rozpłynął się na Pani imieninach. Dostała Pani darmową kiełbasę z masarni oraz zakupiła z funduszu sołeckiego 40 kilogramów kiełbasy, 30 kilogramów mięsa i 15 kilogramów boczku, zebrała Pani 2600 zł od rolników, sprzedano kilka beczek piwa. Mówiła Pani, że dostała Pani 1000 zł od firmy Sano, że zaproszeni posłowie też się dorzucili, nie powiedziała Pani ile. Jestem ciekawy, czy zapłaciła Pani za wypożyczenie krzeseł i stołów na imieniny. Na moją sugestię, by poczęstować rolników na „Dniu Chleba”, postawić na ich stół piwo, kiełbasę i bigos, pani odpowiedź była krótka: „Daj spokój z bambrami”. A wykazywanie zysku 400 zł z imprezy to śmieszne. Jeżeli chodzi o zabawę sylwestrową, to jeszcze raz przypominam, że na spotkaniu z Panią, w rozmowie stwierdziłem, że chcę zrezygnować z zabawy z uwagi na frekwencję. Pani odpowiedziała, że nie, bo co ludzie powiedzą. Wtedy też Pani mówiła, że ma sprzedane 15 biletów i to jest 3750 zł. A ja miałem 5,5 biletu zamówione i to jest 1375 zł. Około godz. 20.00, przed zabawą zapłacono mi 1000 zł za cztery bilety, oddałem Pani 900 zł, zostawiając sobie 100 zł za media, na zabawę. Wtedy powiedziała mi Pani, że później się rozliczymy. Podobnie było z zabawą andrzejkową. To Pani wmawiała na sesji rady gminy, przed kamerą, żeby zwolnić Panią z opłaty za wynajęcie sali i za media, twierdząc że nie była to zabawa z zaproszeniami, tylko dostępna dla każdego. Na tej zabawie zamówiony był catering na określoną liczbę osób. Przy około 30 parach Pani ponownie stwierdziła, że nie było żadnego zysku. Na powyższej sesji rady gminy utwierdzała Pani w tym radną panią Bachorz. Organizowała Pani jako sołtys zbiórkę u rolników, otrzymała pieniądze od firmy Sano na „Dzień Dziecka” i „Dzień Chleba”, bez wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dusznikach. Jako sołtys sprzedawała Pani zaproszenia na bal sylwestrowy i na zabawę andrzejkową, będąc ich organizatorem. Zrobiłem błąd, że poparłem Panią w wyborach na sołtysa. To Pani wykrzykiwała w kierunku wójta Bogusia, na zebraniu KGW, żeby „wyp…dolić tego gnoja”. Ponadto wyśmiewała się Pani z radnego X, że startuje na posła do Sejmu. Tuż przed referendum już Pani dzieliła stanowiska w gminie i na zabawie karnawałowej mówiła Pani: „Wójtem nie, ale sekretarzem mogę zostać” – informował wójt Roman Boguś.

Na zakończenie swojej wypowiedzi wójt gminy Duszniki zapewnił, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Sławomir Chamczyk

FOTO:

Joanna Zimna nie ukrywa swoich ambicji do objęcia ważnych funkcji w gminie

Poprzedni
Następny