15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

Budowa nowego urzędu – pomysł pod rozwagę

 

            Udzielenie wotum zaufania, a następnie absolutorium burmistrzowi gminy za rok 2020 – to najważniejsze wydarzenia XXX sesji Rady Miejskiej Pniewy, która odbyła się w czwartek 10 czerwca.

W pierwszej kolejności rozpatrywano „Raport o stanie gminy Pniewy za rok 2020”, przygotowany pod nadzorem sekretarza gminy Justyny Chamczyk. Raport jest rocznym podsumowaniem działalności samorządu. Ujmuje w jednym dokumencie cele, efekty i rezultaty działań oraz weryfikację planów i zamierzeń. Przedstawia m.in. informacje o realizacji gminnych polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Pniewy oraz budżetu obywatelskiego, ale także działalność burmistrza, urzędu miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, spółek i spółdzielni. Daje możliwość uzyskania wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Pniewy i może być podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.

W krótkiej dyskusji na temat raportu zwrócono uwagę na słaby stan techniczny budynku urzędu przy ul. Dworcowej. Radnym poddano pod rozwagę budowę nowej siedziby władz miasta. Po rozpatrzeniu „Raportu o stanie gminy Pniewy za rok 2020”, radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi.

Następnie radnym przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2020, opinię komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu, opinię RIO o wniosku komisji rewizyjnej. W sprawozdaniu finansowym, skarbnik Elżbieta Bandurowicz mówiła o najważniejszych wskaźnikach finansowych gminy Pniewy.

Najważniejsze inwestycje 2020 roku to: przebudowa ulicy Św. Ducha, rozpoczęcie budowy nowego obiektu Biblioteki Publicznej Centrum Kultury (na miejscu harcówki), termomodernizacja sześciu obiektów oświatowych na terenie gminy, kontynuacja remontu Liceum Ogólnokształcącego (w ramach rewitalizacji miasta), zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Dochody budżetu gminy Pniewy w roku 2020 wykonano w wysokości 92.134.269,95 zł, co stanowi 107,2% dochodów planowanych. Wydatki budżetu w roku 2020 zrealizowano w wysokości 81.024.457,12 zł, co stanowi 90% planu. Planowany deficyt w kwocie 4.103.528,65 zł został wykonany w kwocie 11.109.812,83 zł. Budżet zamyka się
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15.213.341,48 zł. Zadłużenie gminy Pniewy na koniec grudnia 2020 r. wyniosło 24.892.900,00 zł, co stanowi 27,02% wykonanych dochodów budżetowych. Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów: emisji obligacji (24.100.000,00), zaciągniętych kredytów (750 000,00), zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW (42.900,00). Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
zaangażowała kwotę 3.979.373,88 zł (raty – 3.403.600,00, odsetki – 500.372,85, inne wydatki na obsługę długu – 75.401,03), która stanowi 4,32% wykonanych dochodów budżetowych.
W 2020 roku gmina Pniewy zwiększyła zadłużenie o kwotę 4.600.000,00 zł z tytułu
wyemitowanych obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w sierpniu 2020 r., z terminem wykupu w latach 2021-2027.

Rok 2020 w swoim wystąpieniu ocenił burmistrz Jarosław Przewoźny. – W najgorszym razie będziemy go korygować. Tak określałem projekt budżetu na rok 2020 podczas jego procedowania w roku 2019, mając wiedzę o potężnej dziurze budżetowej związanej ze zwiększonymi wydatkami na oświatę. Wówczas nikt z nas (tak myślę) nie spodziewał się tego, co nas czeka i jak wielkim wyzwaniom przyjdzie nam sprostać. Obok dziury budżetowej, która powstała po decyzjach zwiększających wynagrodzenia, przy jednoczesnych mniejszych wpływach, ryzykowne acz ambitne było podjęcie prawdziwej ofensywy inwestycyjnej. Bardzo nam pomogła współpraca z dyrektorami szkół. Dostosowywaliśmy budżet do sytuacji. W momencie, kiedy wydawało się, że wspólnymi siłami zdołamy trudności opanować, pojawił się koronawirus. Musieliśmy położyć duży nacisk na odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych mieszkańców – wspominał burmistrz Pniew. W odniesieniu do pandemii koronawirusa, burmistrz wspomniał dwie zasady występujące w sytuacjach kryzysowych, które występują w polskiej literaturze i historii. – Po pierwsze: każdy jest mądry po czasie. Ci, którzy nie mieli nic do powiedzenia, po czasie wiedzą jak to można było zrobić, jak można było zrobić lepiej, jakie decyzje należało podjąć, jakie rozwiązania przyjąć. Ta mądrość jest taka przeterminowana. Po drugie: bohaterów i uczestników tych walk sądzą ci, którzy spędzili ten czas pod pierzyną. W naszej literaturze i historii było podobnie. Chowali się po szafach, żeby nie daj Boże nic im się nie stało, a jak tylko minęło zagrożenie byli tymi, którzy sądzili tych, którzy za nich walczyli. Tak było w polskich powstaniach, tak było podczas wojen, gdzie byli tak bohaterscy ludzie, że nawet ciało potrafili sobie okaleczyć, żeby nie iść na front. Później byli katami tych, którzy walczyli. Tak jest w sytuacjach kryzysowych – mówił Jarosław Przewoźny.

Podsumowując rok 2020, burmistrz złożył podziękowania. – Najpierw dziękuję opatrzności Bożej, patronce naszej za wszelkie wsparcie. Następnie najbliższym współpracownikom, szefom spółek, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu – dziękował burmistrz gminy Pniewy. Jarosław Przewoźny podziękował pracownikom socjalnym „którzy wykazali się szczególną odwagą i determinacją, zwłaszcza wtedy, gdy nawet sąsiedzi odmawiali pomocy potrzebującym. Mieliśmy takie sytuacje, kiedy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej musieli jeździć nawet kury dokarmiać”. Po dyskusji nad sprawozdaniami, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi za rok 2020.

Sławomir Chamczyk

Poprzedni
Następny