15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

OGŁOSZENIE Ever Green Polska

Ever Green Polska   SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 z siedzibą we Wróblewie  („Spółka”)

(Wróblewo 54, 64-510 Wronki)

ogłasza

Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnych  położonych  w Wróblewo   gmina Wronki, województwo wielkopolskie, będących własnością  prywatną („Nieruchomość”)

Przetarg odbędzie się w dniu  10.05.2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  Ever Green Polska  we Wróblewie  nr 54, 64-510 Wronki.

Przedmiotem przetargu  są  odrębne działki:

  1. nr 88 obręb Ćmachowo o łącznej powierzchni 6,09 ha, posiadające klasy gruntów:

–  R  IV a – 2,62 ha, R  III b – 3,47 ha;

– Cena wywoławcza  – 518.000,00 zł (pięćset  osiemnaście   tysięcy   złotych).

  1. nr 2 obręb Wróblewo o łącznej powierzchni 26,15 ha, posiadające klasy gruntów:

–  R III a 9,88 ha, R III b 14,08 ha, R IV a – 1,79 ha, R – IV b – 0,13 ha; R V  – 0,27 ha;

– Cena wywoławcza  – 2.225.000,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy  złotych).

Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie obowiązuje m.p.z.p. Nieruchomość nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Minimalne postąpienie wynosi: 5.000,00  zł (pięć  tysięcy złotych).

Informuje się, że niezależnie od przetargu i jego wyniku do sprzedaży Nieruchomości zastosowanie znajdą w szczególności wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W  przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które wpłacą  wadium w wysokości  2.000,00 zł  (dwa  tysiące złotych) na konto Spółki: Nr 91 1090 1643 0000 0001 0179 4170 w terminie do dnia 09.05.2023 roku (na dowodzie wpłaty należy podać tytuł: „wadium, działki  Ćmachowo ”

Wadium

  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy przeniesienia własności Nieruchomości.
  • Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia lub odwołania przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika – winien on legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępując do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie Nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo w każdym czasie odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz dokumentami dot. Nieruchomości w terminie wcześniej ustalonym telefonicznie nr: 606 225 833 lub  662 034 870.

Umowa przeniesienia własności Nieruchomości z uczestnikiem, który wygra przetarg zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez strony.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność ponosi w całości  Nabywca.

Poprzedni
Następny