15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

OGŁOSZENIE ROLPRZEM

ROLPRZEM  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą we Wróblewie  („Spółka”)

(Wróblewo 54 , 64-510 Wronki )

ogłasza

Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych  położonych  w Łucjanowo

gmina Wronki, województwo wielkopolskie, będących własnością  prywatną („Nieruchomość”).

Przetarg odbędzie się w dniu  10.05.2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  Rolprzem

we Wróblewie  nr 54, 64-510 Wronki.

 

Przedmiotem przetargu  są  odrębne działki:

  1. nr 4 obręb Łucjanowo o łącznej powierzchni 19,34 ha, posiadające klasy gruntów:

–  R  IVa – 13,76 ha, R  V – 1,22 ha, R  Ls – 4,36 ha;

– Cena wywoławcza  – 1.450.000,00 zł (jeden milion  czterysta pięćdziesiąt tysięcy   złotych).

 

  1. nr 3/1 i 3/2 obręb Łucjanowo o łącznej powierzchni 22,79 ha, posiadające klasy gruntów:

–  R IIIa 3,5457, R IVa – 9,2782 ha, R – IV b – 0,6870 ha; R V  – 4,2211 ha, R VI – 4,3846, R  Ls – 0,6734 ha;

– Cena wywoławcza  – 1.710.000,00 zł (jeden milion siedemset dziesięć  tysięcy    złotych).

 

  1. nr 2/5 i 2/6 obręb Łucjanowo o łącznej powierzchni 14,1029 ha, posiadające klasy gruntów:

–  R IVa – 1,4264 ha, R – IV b – 4,9240 ha; R V  – 2,2996,  R VI – 3,3545 , R  Ls – 2,0984  ha ;

– Cena wywoławcza  – 1.055.000,00 zł (jeden milion  pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie obowiązuje m.p.z.p. Nieruchomość nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Minimalne postąpienie wynosi: 5.000,00  zł (pięć  tysięcy złotych).

Informuje się, że niezależnie od przetargu i jego wyniku do sprzedaży Nieruchomości zastosowanie znajdą w szczególności wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W  przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które wpłacą  wadium w wysokości  2.000,00 zł  (dwa  tysiące złotych) na konto Spółki: Nr 63 9072 0002 2004 0008 1689 0001 w terminie do dnia 09.05.2023 roku (na dowodzie wpłaty należy podać tytuł: „wadium, działki  Łucjanowo ”

Wadium

  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy przeniesienia własności Nieruchomości.
  • Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia lub odwołania przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika – winien on legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępując do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie Nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo w każdym czasie odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz dokumentami dot. Nieruchomości w terminie wcześniej ustalonym telefonicznie nr: 606 225 833 lub  662 034 870.

Umowa przeniesienia własności Nieruchomości z uczestnikiem, który wygra przetarg zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez strony.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność ponosi w całości  Nabywca.

 

Poprzedni
Następny