15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Kilka zmian w budżecie

Zapewniono środki na sprzęt dla OSP Podrzewie

 

  Pierwsza w roku 2023 sesja Rady Gminy Duszniki odbyła się we wtorek 24 stycznia. Rada obradowała w składzie czternastoosobowym.

Na początku obrad radni wysłuchali sprawozdań z działalności rady gminy oraz komisji stałych w roku 2022. W bloku uchwał, w pierwszej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie, z 2018 roku wprowadzono jedną zmianę. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym traktuje ustawa o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowią kwoty: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie. Uchwalony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewidywał udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium. W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Ministrów zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ten sposób, że zostało podwyższone z 150% do 200% kryterium uprawniające do bezpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych programem.

Rada gminy przyjęła również uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rada Gminy Duszniki ustaliła stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
W uchwale z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej zmieniono stawki na wyższe. Przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców ustalono stawkę 0,89 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc. oraz 1,15 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. W uzasadnieniu do tejże uchwały zapisano między innymi: „Z uwagi na to, że nowe przepisy o wysokości stawek obowiązują od dnia 17 stycznia 2023 r., wskazane jest również, aby począwszy od tego terminu objąć podwyższeniem należności za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Wprowadzona zmiana polepsza sytuację prawną powyższych osób oraz jest uzasadniona ich interesem i spójnością przepisów powszechnie obowiązujących. Nadto, nadaniu wstecznej mocy nie sprzeciwiają się zasady demokratycznego państwa prawnego. Skutkiem finansowym podjęcia niniejszej uchwały jest możliwy wzrost kosztów związanych ze zwrotem środków”.

W dalszej części obrad radni pochylili się nad uchwałą w sprawie przekazania skargi skarżącej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. „W związku ze złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez skarżącą z dnia 2 stycznia 2023 r. na uchwałę Rady Gminy Duszniki Rady Gminy Duszniki z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  działki w Sędzinku obowiązkiem organu jest przesłanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (skarga wpłynęła do urzędu gminy w dniu 5 stycznia 2023 r.)” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Radni wypowiedzieli się pozytywnie w kwestii zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032 oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Zmiany w tych aktach dotyczą między innymi pomocy finansowej do budowy dróg powiatowych, rozbudowy instalacji gazowej w ul. Bukowskiej w Grzebienisku,

świadczeń dla obywateli Ukrainy, nowych zadań inwestycyjnych – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kunowie i Dusznikach, budowy kanalizacji sanitarnej w Sędzinku, zmniejszenia wydatków na budowę ścieżki rowerowej w kierunku Śliwna oraz zapewnieniu  środków na specjalistyczny sprzęt dla OSP Podrzewie.

Pod koniec obrad radny Andrzej Danielczak, w imieniu strażaków z OSP Podrzewie podziękował wójtowi, skarbnikowi i radnym za środki na sprzęt do ratownictwa dla jednostki.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Radny Andrzej Danielczak dziękował za przeznaczenie środków na sprzęt dla OSP Podrzewie

Poprzedni
Następny