15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Hala „Postępu” niebawem będzie gotowa

Kolejna inwestycja przemysłowa w Pniewach

            Na obrzeżach Pniew, przy ul. Poznańskiej od kilku miesięcy trwa budowa nowego obiektu spółki „Postęp”. Hala magazynowo – produkcyjna ma być oddana do użytku w przyszłym roku.

Z punktu widzenia mieszkańców gminy, są to potencjalne miejsca pracy. Z punktu widzenia władz samorządowych – kolejne metry kwadratowe powierzchni do opodatkowania, czyli wzrost dochodów gminy. Wreszcie z punktu widzenia firmy – kolejny krok w rozwoju. Nowy obiekt będzie miał 7 000 m kw. powierzchni. Podzielony będzie na część administracyjno-socjalną, przestrzeń magazynową oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Spółka „Postęp” należy do największych pracodawców w gminie Pniewy. W ostatnich latach zbudowała duże obiekty przy ul. Wronieckiej i Polnej. Rozwój firmy wymusza kolejne inwestycje. Nową halę buduje firma Scalio Sp. z o.o. z Kwilcza.

Aby mógł powstać nowy obiekt spółki „Postęp”, pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska Pniewy przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach. Obszar objęty opracowaniem planu, przyjętego przez radnych zajmuje powierzchnię 43,8 ha. Do tej pory dla omawianego obszaru obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z lat 2009 i 2010. Na obszarze tym od 2009 roku funkcjonuje firma Honda Logistics Center.

Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wpisują się w „Strategię Rozwoju Gminy do roku 2023”, której jednym z celów jest zagospodarowanie gminy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. Ustalenia planu miejscowego nie naruszają zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy”, które dla przedmiotowego terenu wskazuje teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów.

„Jednym z głównych założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie realizacji zabudowy produkcyjnej. Ustalenia obecnie obowiązujących planów miejscowych kolidują z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym inwestora, dlatego konieczne było przystąpienie do sporządzenia nowego planu miejscowego wpisującego się w aktualne standardy urbanistyczno-architektoniczne. Ustalenia planu umożliwią kontynuację zabudowy wzdłuż drogi gminnej z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, oraz zasad ochrony środowiska, odpowiadających idei zrównoważonego rozwoju. Umożliwienie lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej wpisuje się w tendencję tworzenia zwartej struktury, chroniąc walory architektoniczne i krajobrazowe, jak i walory ekonomiczne przestrzeni. Nowa zabudowa dopuszczona ustaleniami planu, stanowić będzie uzupełnienie już istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Poznańskiej minimalizując w ten sposób transportochłonność układu przestrzennego. Rozwiązania przestrzenne w planie wprowadzono przy uwzględnieniu interesu publicznego ogółu mieszkańców i interesów prywatnych właścicieli poszczególnych nieruchomości, w tym prawo własności. Z uwagi na położenie obszaru planu przy drodze gminnej zapewniony jest dostęp do korzystania z publicznego transportu zbiorowego” – zapisano w uzasadnieniu do uchwały.

Plan uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
w szczególności sieci szerokopasmowych, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. Umożliwia także rozwój pełnej infrastruktury technicznej. W ramach procedury planistycznej sporządzone zostały: „Prognoza
oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia
planu”.

Firma Postęp przejęła dziedzictwo powstałej w 1951 roku Spółdzielni Inwalidów Postęp. Jest producentem szerokiego asortymentu mebli, których odbiorcą jest IKEA.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Hala firmy „Postęp” ma być oddana do użytku w przyszłym roku

Poprzedni
Następny