15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Radni dali szansę mieszkańcom wiosek

Pierwszy fundusz sołecki uchwalony

            Pięćdziesiąta druga sesja Rady Miejskiej Pniewy odbyła się w czwartek 30 marca, w Bibliotece Publicznej Centrum Kultury. Rada obradowała w pełnym składzie. Samorządowcy pochylili się miedzy innymi nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Towarzyszyła temu gorąca dyskusja.

W pierwszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej. Burmistrz Jarosław Przewoźny informował między innymi w sprawach pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wnioski w sprawie odbudowy zabytków

Trwa realizacja projektów oraz przygotowywanie wniosków refundacyjno-sprawozdawczych i zaliczkowych dla przedsięwzięć:
Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; „Kształcimy praktycznie – Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Pniewy realizuje proces opracowywania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030, obecnie wyznaczono konsultacje społeczne trwające od 20 marca do 21 kwietnia dotyczące uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pniewy. W ramach ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” w dniu 16 marca
odbyła się wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Obiekt został nominowany w kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej
i krajobrazu
– informował burmistrz Jarosław Przewoźny.

Burmistrz informował także o pozytywnej opinii, jaką otrzymał wniosek na remont świetlicy w Psarskiem. Zadanie pod nazwą „Nasze wiejskie centrum kultury – remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem” polega na przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę Lokalnej Grupy Działania KOLD i został przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożono wnioski na realizację przedsięwzięcia renowacji Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Pniewach. Złożono wniosek na konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2023” na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w związku z posiadaniem klas o profilu mundurowym – kontynuował sprawozdanie burmistrz Jarosław Przewoźny.

63 mandaty, 41 pouczeń

Na zakończenie części sprawozdawczej radni zapoznali się z oceną funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w roku 2022, przedstawioną przez Damian Dubiela z referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. – Od 1 listopada 2019 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy wyłoniona w drodze przetargu była firma Trans-Kom Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową odbierała wszystkie frakcje odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, w których powstawały odpady komunalne. Odbiór odbywał się zgodnie z harmonogramem, który był każdorazowo zatwierdzany przez Urząd Miejski w Pniewach. W ramach nadzoru i kontroli na bieżąco monitorowana była jakość wykonywanych usług. Zawarta umowa obejmowała również obsługę i prowadzenie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Polana Recyklingu”. Umowę zawarto do dnia 31 grudnia 2022 r. Sposób rozliczania się z wykonawcą odbywał się w terminach miesięcznych, na podstawie przekazanego raportu dotyczącego ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy z tytułu realizacji usługi wynosiło 195 615,38 zł – napisano w sprawozdaniu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
Pniewy pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w tym:
koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszty obsługi administracyjnej systemu; koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami; koszty likwidacji dzikich wysypisk. W roku 2022 na system gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Pniewy wydała 2 906 361,70 zł. Dochody z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 2 913 970,77 zł. W ramach prac w zakresie gospodarki odpadami gmina podjęła 358 czynności kontrolnych wobec właścicieli nieruchomości, gdzie ujawniono nieprawidłowości dotyczące wywozu nieczystości. Nałożono 63 mandaty karne, pouczono 41 osób. Ponadto podjęto czynności administracyjne wobec 52 płatników, mające na celu wyjaśnienie nieprawidłowości w złożonych bądź nie złożonych deklaracji za odpady komunalne. W dyskusji nad omawianym materiałem radny Mateusz Kajzderski wyraził zdziwienie, że gmina płaci większe stawki za utylizację odpadów segregowanych niż zmieszanych.

„Nie wiem jak się zachowam przy głosowaniu”

W drugiej części obrad radni przystąpili do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności pochylono się nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Gmina Pniewy corocznie przyjmowała uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Tym razem było inaczej, a głosowanie poprzedziła dyskusja. Przystępując do omawiania tej uchwały radni wiedzieli, że zdanie sołtysów w tej sprawie jest podzielone. W tajnym głosowaniu, jedenastu sołtysów opowiedziało się za przyjęciem funduszu, dziesięciu było przeciwnych.

Przyznaję szczerze, że jestem zdziwiona, że sołtysi chcą żeby ten fundusz powstał. Będę się solidaryzować z mniejszością. Uważam, że mniejsze sołectwa będą pokrzywdzone. 700 000 zł to znacząca kwota w budżecie, w ciężkich czasach, w których mamy rozpoczętych dużo inwestycji. A będą potrzebne środki np. na starówkę, pocztę konną. Nie mam do sołtysów pretensji, ale powinniście nas zrozumieć. Pani skarbnik będzie miała problem ze złożeniem budżetu na przyszły rok. Trochę przykro, że pomyśleliście tylko o sobie. Życzę powodzenia sołtysom w realizacji swoich zadań – mówiła radna Teresa Smorawska.

Można zgodzić się, że będzie ciężko. Ale były demokratyczne wybory. Wolą sołtysów było ustanowienie funduszu sołeckiego. Wiem, że budżet będzie ciężki, ale sołtysi tak zdecydowali – stanął po stronie większości radny Zbigniew Drgas.

Radny Paweł Prętki do ostatniej chwili nie widział jak zagłosuje: – Mam mieszane uczucia, nie wiem jak się zachowam przy głosowaniu. Następnie radny Prętki pytał burmistrza jak do tej pory wyglądało wydatkowanie środków na sołectwa oraz co takiego wydarzyło się, że sołectwa nie chcą korzystać z dotychczasowej formy finansowania?

Nadrzędną moją zasadą jest to, że wspólnie tworzymy wspólnotę, jaką jest gmina Pniewy i wspólnie ten budżet realizujemy. Wszyscy mamy pewne oczekiwania. Jest ich tysiące. Na pewno nie mam zamiaru stawać na przeszkodzie, jeżeli mieszkańcy chcą realizować pewne pomysły w sposób inny niż ja proponuję – odpowiadał burmistrz Jarosław Przewoźny. Burmistrz przypomniał, że gmina w ostatniej dekadzie wykonywała wiele inwestycji na terenach wiejskich.

Na początku mojej działalności wioski były w stanie opłakanym. Taki był poprzedni system, że liczono się tylko z dużymi miastami. W 2012 roku wspólnie z sołtysami ustaliliśmy, co będziemy robić na wioskach. Zaczęliśmy poszukiwać jakichkolwiek środków. W każdym sołectwie wówczas coś powstawało: świetlica, kanalizacja, wozy bojowe dla straży pożarnych, place zabaw. Niedawno remontowaliśmy szkoły na terenach wiejskich. Wiele milionów trafiło na te tereny. W celu wspierania wspólnot, przekazywaliśmy tam również środki na tzw. projekty miękkie. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że apetyty są dużo większe, że jest chęć ze strony sołtysów na to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Nie będę tego hamował. Cieszę się, że chcą nas wesprzeć swoją pracą, swoim zaangażowaniem. Zmniejszy się niewątpliwie zdolność finansowania większych inwestycji. Nasze zdolności inwestycyjne cały czas były i nadal są liche, bardzo mizerne. Jesteśmy wyjątkową gminą, która utrzymuje szkoły średnie. Nie chcemy się tego pozbyć. Ale gdybyśmy tego nie mieli, zdolności inwestycyjne byłyby lepsze – wspominał burmistrz Jarosław Przewoźny.

Zachować zrównoważony rozwój

Radny Mateusz Kajzderski zauważył, że w ostatnim czasie więcej środków lokowano w mieście. Opowiedział się za uchwaleniem funduszu sołeckiego. – Corocznie u podstaw odrzucania tej uchwały, kierowałem się zawsze wolą sołtysów. Nie sposób narzucać nowych obowiązków, odpowiedzialności. Ale dzisiaj, kiedy jest wola sołtysów, należy ten budżet uchwalić. Należy sobie przeprowadzić rachunek sumienia. Jednym z najważniejszych aspektów, który sobie ceniłem, w stosunku do zarządzania gminą był zrównoważony rozwój. Tak podejmowaliśmy uchwały, aby zachować ten zrównoważony rozwój, żeby inwestycje, realizowane zadania rozkładały się równomiernie po całej gminie. Faktem jest, że w ostatnim czasie – i to widać gołym okiem – sporo środków ulokowanych było w centralnym punkcie tej gminy czyli w mieście. Powody inwestycji, przyjęty punkt widzenia, to znaczy finansowanie inwestycji, które są maksymalnie współfinansowane – nie sposób od tego odejść. Realizujemy te inwestycje, które mogą być w rankingach najwyżej oceniane. Istotą jest dla mnie zrównoważony rozwój. Jeżeli fundusz sołecki ma działać na korzyść zrównoważonego rozwoju, to jestem absolutnie przekonany, że ten fundusz należy poprzeć – uzasadniał  Kajzderski.

Radny Przemysław Chojan uważa, że sołtysi powinni otrzymać szansę. – Jeżeli w przyszłości sołtysi stwierdzą, że fundusz nie spełnia ich oczekiwań, to podejmiemy uchwałę o niewyodrębnianiu funduszu. Powinniśmy dać im szansę – mówił radny z Buszewa.

Radny Janusz Ratajczak pytał w sprawie możliwości refundacji kosztów z budżetu państwa oraz o możliwość finansowania wynajętych świetlic. – Można występować o refundację, ale po wydatkowaniu. Możemy liczyć na refundację ok. 10 procent wydatków. Niejednokrotnie będziemy musieli spotkać się z sołtysami i określić wydatki w ramach funduszu – odpowiadał burmistrz Jarosław Przewoźny.

Sceptyczny pogląd pod koniec dyskusji wyraził radny Paweł Prętki. – Nasza kadencja dobiega końca. Dajemy dużą odpowiedzialność nowej radzie. Następna rada będzie musiała się z tym uporać – ubolewał zmartwiony Paweł Prętki.

Z kolei Jacek Piechocki odniósł się do wartości demokracji. – Dajmy szansę sołtysom, a przede wszystkim mieszkańcom wsi na realizację ich woli. Sołtysi swoją wolę określili w sposób tajny, bez udziału radnych i pracowników urzędu. Podstawą systemu w całym państwie jest demokracja i ta demokracja wygrała – mówił radny.

Zdanie większości wypowiadających podzielił przewodniczący rady Krzysztof Matuszak: – Może zabraknie środków własnych na inwestycje, ale uważam, że powinniśmy spróbować. Jako ostatnia głos zabrała szefowa stowarzyszenia sołtysów, radna Jolanta Graś. – Idea funduszu sołeckiego sprawdza się w sołectwach liczących 500, 1000 mieszkańców. Jestem zatroskana o los tych najmniejszych sołectw. Ale uszanuję wolę większości – podsumowała krótko radna Jolanta Graś.

Rada miejska przyjęła fundusz sołecki trzynastoma głosami, przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym.

Kolejne uchwały przygotowane na czwartkowe obrady nie wywoływały większych emocji. Radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2023 roku”. Celem programu jest  zapobieganie bezdomności zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska dla zwierząt, ograniczenie niekontrolowanego rozrodu, poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt, promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Dwie następne uchwały dotyczyły ważnych dokumentów, kreujących przyszłość dwóch sołectw. Radni wypowiedzieli się pozytywnie w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dęborzyce, Buszewo”, a następnie podobny dokument dotyczący sołectwa Kikowo. W obydwu strategiach wymienione są mocne i słabe strony sołectwa. W pierwszej z nich, po stronie mocnych stron wymieniono między innymi dużą ilość przedsiębiorstw, dobrą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, dobre relacje sąsiedzkie, duże zaangażowanie mieszkańców wsi w rozwój sołectwa, bardzo dużo terenów pod zabudowę mieszkaniową, kanalizację w większości sołectwa, krajobraz przyrodniczy, duże zaangażowanie w organizację imprez charytatywnych na terenie gminy oraz powiatu, duża liczba gospodarstw domowych z energią odnawialną, sieć światłowodowa rozprowadzona w sołectwie, boiska sportowe do koszykówki, piłki nożnej oraz siatkówki, miejsca kultu: figura w Dęborzycach, figura św. Barbary, krzyż w Buszewie, dostępne tereny gminne pod budowę sali wiejskiej, bogata oferta przedsięwzięć integracyjnych dla mieszkańców (imprezy plenerowe, festyny, zabawy taneczne itp.), dobre relacje między sołectwami. Po stronie słabych stron wymieniono między innymi brak świetlicy wiejskiej, niedostateczne oświetlenie, słabą jakość dróg,  zaniedbany obiekt pałacu w Buszewie, budynki z dachami azbestowymi, mała ilość przejść dla pieszych, doposażenie placu zabaw w Dęborzycach i Buszewie, brak utwardzonej zatoki autobusowej w Buszewie,  brak zagospodarowania plaży oraz terenu wokół jeziora, brak siłowni zewnętrznej, zły stan techniczny figury św. Barbary oraz figury w Dęborzycach, brak wyposażenia do organizacji imprez (namioty, ławki, stoły i scena), trudności w magazynowaniu sprzętu ogrodniczego. W „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kikowo”, po stronie mocnych stron zapisano między innymi plac zabaw wymagający doposażenia, remizę strażacką wraz z samochodem, świetlicę wiejską, przystań wędrowca, dostęp do Jeziora Kikowskiego, sieć światłowodu, położenie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Atutem wioski – zdaniem autorów strategii – jest też oddalenie od głównych dróg i miast, działalność jednostki OSP z 97-letnią tradycją, do której należy większość mieszkańców, organizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców, działalność młodzieżowej drużyny sportowej biorącej czynny udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, a także działalność żeńskiej drużyny sportowej biorącej czynny udział w zawodach sportowych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. Słabe strony sołectwa to między innymi brak kanalizacji, brak sklepu, zaniedbany park przy pałacu, brak zakładów pracy, niebezpieczne dojście do placu zabaw (brak chodnika, ścieżki rowerowej), słaba jakość drogi powiatowej i gminnej, zły stan techniczny istniejących chodników, nieczynna linia kolejowa, zły stan boiska sportowego, brak zaplecza przy działce gminnej, na której znajduje się przystań wędrowca oraz plac zabaw, małe zaangażowanie mieszkańców w życie sołectwa.

Ponadto radni przyjęli dwie uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy z nich dotyczył terenu położonego w rejonie
ulicy Piastowskiej w Pniewach i dotyczył inwestycji Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, polegającej na rozbudowie ujęcia wody. Drugi związany był ze zmianą przeznaczenia gruntu we wsi Rudka, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren lasów oraz teren drogi wewnętrznej i drogi publicznej.

W ostatnim punkcie obrad radny Jacek Piechocki zapytał burmistrza czy gmina otrzymała już ekspertyzę instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej? Burmistrz odpowiedział, że gmina otrzymała taką ekspertyzę. Z kolei radny Jacek Siminiak pytał w sprawie planów budowy marketu przy ul. Międzychodzkiej, naprzeciwko SPAR. – Wszystko wskazuje na to, że to będzie LIDL – odpowiadał burmistrz gminy Pniewy. Jako jeden z ostatnich głos zabrał sołtys Karmina Adam Kubacki, wyrażając zadowolenie z przyjęcia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. – Fundusz sołecki pogodzi mieszkańców. Mieszkańcy mówią, że dużo dzieje się w mieście, a na wsi zdecydowanie mniej. Fundusz sołecki jest wyjściem naprzeciw – uważa sołtys Karmina Adam Kubacki.

Sławomir Chamczyk

Foto: Sołtysi zainteresowani byli podjęciem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

 

Poprzedni
Następny