15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Przewoźny: – Ta szkoła przestałaby istnieć

Sesja Rady Miejskiej Pniewy. Nowe środki w budżecie gminy

W pełnym składzie radni podejmowali uchwały podczas sesji Rady Miejskiej Pniewy w środę 27 kwietnia. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć ofiar napaści Rosji na Ukrainę.

W pierwszej części obrad burmistrz Jarosław Przewoźny złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie poinformowano radnych o wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem. Ponadto w omawianym okresie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Modernizacja zespołu szatniowego w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach.

W okresie międzysesyjnym złożono wnioski: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Konin”. Całkowita wartość projektu to 3 203 146,18 zł w tym dofinansowanie do kwoty netto (63,63%): 1 657 042,00 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla projektu pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pniewach w celu podniesienia gotowości bojowej lokalnej służby ratowniczej. Beneficjentem projektu jest OSP w Pniewach. Całkowita wartość projektu to 12 000,00 zł, w tym dofinansowanie 11 000,00 zł – informował burmistrz Jarosław Przewoźny.

Burmistrz podsumował rewitalizację miasta

W swoim sprawozdaniu burmistrz wspomniał o rewitalizacji miasta, której zwieńczeniem było oddanie nowego obiektu biblioteki w dniu 21 kwietnia. W zakres rewitalizacji wchodziły także inne inwestycje prowadzone w ostatnich latach – gruntowny remont budynku liceum ogólnokształcącego i przebudowa ulicy Św. Ducha. Jarosław Przewoźny wspomniał o początkach prac nad nowym obiektem biblioteki, które datowane są na lata 2011-2012 czyli moment odzyskania gruntów od parafii ewangelicko-augsburskiej, na których powstał nowy obiekt. Burmistrz szczególne podziękowania złożył swojemu zastępcy Józefowi Ćwiertni za nadzorowanie tej inwestycji oraz pracownikom urzędu miejskiego, zaangażowanym w projekt.

Nie jestem w stanie dobrać słów wdzięczności by zrównoważyć trud, jaki państwo włożyliście w tę inwestycje. Inwestycje były prowadzone w czasie Covidu, problemów z materiałami. Gdyby nie to zaangażowanie, ta szkoła, w której się znajdujemy (liceum ogólnokształcące) przestałaby istnieć – ocenił burmistrz Pniew.

W części sprawozdawczej radni zapoznali się z informacją o współpracy gminy Pniewy z gminami partnerskimi, przedstawioną przez Katarzynę Wilk. Przedstawiony materiał zawierał fotorelacje z wydarzeń organizowanych w roku 2021, w ramach współpracy gminy Pniewy głównie z gminami Radków i Kościerzyna.

Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zenon Puk złożył sprawozdanie z prac komisji w roku 2021, a także z prac
pełnomocnika Burmistrza Gminy Pniewy ds. Profilaktyki i Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

„Zadania zawarte w programie i sposoby ich realizacji dostosowane zostały do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia w określonych formach pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Celem głównym programu było zmniejszenie rozmiarów zjawiska uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałanie problemom związanym z wyżej wymienionymi uzależnieniami. Pamiętaliśmy, że poziom używania alkoholu i narkotyków nie musi być związany z polityką wobec tych substancji ale zależny jest też od wielu zmiennych, jak np. rozwarstwienia społecznego, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu stresu wśród mieszkańców. Mając świadomość, że szkodliwe używanie wyżej wymienionych substancji oraz uzależnianie się od nich są silnie skorelowane m.in. z biedą, wykluczeniem społecznym oraz chorobami psychicznymi. Realizowane zadania w ramach Programu ukierunkowaliśmy na konkretne problemy i kierowaliśmy do konkretnych środowisk, grup wiekowych. Założyliśmy, że powinny mieć one perspektywę kontynuacji i powinny zawierać ewaluację” – zapisano w treści sprawozdania.

30 000 zł na stypendia

W drugiej części obrad radni przystąpili do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności Rada Miejska Pniewy przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów edukacyjnych, artystycznych, sportowych i absolwenckich w ramach
Pniewskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W uchwale ustalono szczegółowe warunki udzielania stypendiów edukacyjnych, artystycznych, sportowych i absolwenckich dzieciom i młodzieży pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Pniewy bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Stypendium ma charakter motywacyjny i jest indywidualnym wyróżnieniem uzdolnionego ucznia, nie ma charakteru socjalnego, jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości i rangi osiągnięć. Stypendium może otrzymać uczeń posiadający ponadprzeciętne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe realizowane w działalności szkolnej i pozaszkolnej.

Wsparcie dla uzdolnionego ucznia udzielane jest w formie świadczenia pieniężnego, które umożliwi uczniowi pogłębianie wiedzy i zainteresowań oraz rozwijanie talentu. Stypendia zostaną przyznane maksymalnie szesnastu uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Pniewy, którzy uzyskają największą liczbę punktów za poszczególne sukcesy. Na stypendia w roku 2022 gmina zamierza przeznaczyć 30 000 zł.

Słabo usuwamy azbest

Radni przyjęli uchwałę w sprawie informacji z realizacji „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2018–2032” za rok 2021. Założenia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz gminnego programu zakładają unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku. Wyniki monitoringu postępu prac pokazują, że likwidacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Pniewy odbywa się dość powoli. Usunięcie 2,72 Mg wyrobów zawierających azbest w 2021 roku z ogólnej ilości 4 426,626 Mg (wg stanu na 31.12.2020 r.) zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych na terenie gminy, stanowi istotne zagrożenie dla realizacji celu
usunięcia azbestu do 2032 roku. Wskaźnik roczny gwarantujący oczyszczenie terenu gminy Pniewy z azbestu do roku 2032 powinien wynosić co najmniej 10 procent, co wskazuje na potrzebę usuwania rocznie 464 Mg wyrobów zawierających azbest i zabezpieczenia środków finansowych na poziomie 291 tys. zł rocznie. Głównych przyczyn tego stanu należy upatrywać w czynnikach finansowych oraz formalnych. Rok 2021 ukazuje, że brak wsparcia finansowego ma istotny wpływ na realizację programu, a procedura usuwania wyrobów zawierających azbest jest skomplikowana i związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska oraz obwarowana wieloma przepisami prawa – zapisano w podsumowaniu przedstawionego programu.

Radni ustalili wykaz kąpielisk na terenie gminy Pniewy oraz określili termin sezonu
kąpielowego na terenie gminy Pniewy na 2022 rok. Podobnie jak w poprzednich latach, na terenie gminy w okresie letnim funkcjonować będą trzy kąpieliska: w Pniewach, nad Jeziorem Pniewskim, w Zamorzu nad Jeziorem Lubosz Wielki oraz w Zajączkowie nad Jeziorem Zajączkowskim. Rada Miejska Pniewy przyjęła kilka uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Samorządowcy byli zgodni w sprawie zwolnienia z obowiązku najmu nieruchomości w drodze przetargu. Gmina Pniewy jest właścicielem nieruchomości, na której prowadzona była w latach poprzednich działalność gastronomiczną (kiosk z lodami). Przedsiębiorca nadal zamierza prowadzić ów punkt, wykorzystując nieruchomość gminy. Na części owej nieruchomości planuje się usytuowanie obiektu cukierni wraz z ogródkiem letnim (skwer na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Poznańską). Za zgodą radnych, gmina Pniewy nabędzie część nieruchomości niezabudowanej, należącej do parafii św. Jana Chrzciciela, położonej wzdłuż nowej Biblioteki Publicznej. Nieruchomość będzie przeznaczona pod pieszojezdnię oraz ciąg pieszy zapewniający obsługę komunikacyjną dla budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy z Centrum Kultury w Pniewach.

Rada miejska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocześnicy. Radni byli zgodni także w sprawie przyjęcia uchwały o zmianach w budżecie na rok 2022. Dochody i wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1 332 971 zł. Do planu dochodów wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Edukacji
i Nauki w wysokości 32 447,20 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dofinansowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wprowadzono także do planu dochodów otrzymane darowizny od rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych jako wkład własny, w wysokości 21 111,80 zł. Ponadto do budżetu przyjęto środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 189.933 zł z przeznaczeniem na wypłaty osobom fizycznym zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (148 360,00 zł), na realizację świadczeń rodzinnych (3 945,00 zł), oraz jako dodatkowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (37.628,00 zł). Rada przyjęła także zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2022-2030.

Sławomir Chamczyk

 

Informację o współpracy gminy Pniewy z gminami partnerskimi przedstawiła Katarzyna Wilk

 

Na zdjęciu u góry: Radni tym razem obradowali w auli gruntownie wyremontowanego  liceum ogólnokształcącego

Poprzedni
Następny