15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Mieszkańcy gminy Dusznik dokonali wyboru zadań z funduszu sołeckiego

Straże, świetlice, integracja mieszkańców

            632 703,29 zł otrzymają sołectwa w gminie Duszniki w roku 2024 na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy wiosek sami zdecydowali na co zostaną wydatkowane przyznane środki. Najczęściej mieszkańcy gminy decydowali o przekazywaniu środków na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.

Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. Konkretne sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. Są to więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Bo to też są środki publiczne. Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania (przedsięwzięcia), które spełniają trzy warunki: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Co roku na przełomie lata i jesieni mieszkańcy gminy Duszniki, zwołani na zebrania wiejskie, ustalają wydatki na kolejny rok. Propozycje mieszkańców zapisywane są w budżecie gminy. Na rok 2024 sołectwa w gminie Duszniki mają do dyspozycji 632 703,29 zł. Wysokość środków zależna jest od ilości mieszkańców danego sołectwa. Największe sołectwa: Duszniki, Grzebienisko i Podrzewie otrzymały po ponad 58 tys. zł.

Sołectwo Brzoza zadysponowała kwotę 27 209,91 zł. Środki te zostały przekazane na:  doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (12 709,91 zł), organizację zawodów sportowych (4000 zł), doposażenie terenu rekreacyjnego (7000 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej (3500 zł). Ceradz Dolny jest znacznie większą wioską, zatem do podziału było 46 087,88 zł. Mieszkańcy sołectwa zdecydowali, że środki przeznaczone będą na: doposażenie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (17 087,88 zł), organizację zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców (10 000 zł),  plac zabaw (5000 zł), projekt oświetlenia na ul. Parkowej i wykonanie lampy na ul. Polnej (10 000 zł), wymianę przystanku (4000 zł). Chełminko podzieliło kwotę 21.558,18 zł w następujący sposób: organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców (5000 zł) i modernizacja świetlicy (16 558,18 zł). Mieszkańcy Dusznik wybrali pięć zadań. Za kwotę 58.265,34 zł zrealizowane będą: doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (17 500 zł), zakup sołeckiej tablicy ogłoszeń (4000 zł), zakup sprzętu sportowego (12 500 zł), wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z Radosną (15 000 zł),  utrzymanie terenów zielonych (9 265,34 zł). Grodziszczko miało do podziału 17 712,66 zł, co zostało rozdysponowane na: doposażenie placu zabaw (11 712,66 zł) oraz integrację mieszkańców poprzez zawody edukacyjno-sportowe (6000 zł). Mieszkańcy Grzebieniska największą kwotę przeznaczyli na integrację. 58 265,34 zł podzielono na: doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (15 000 zł), utrzymanie terenów zielonych (1265,34 zł), rewitalizację parku (12 000 zł), integrację dla mieszkańców wsi, rywalizacje sportowe (20 000 zł), doposażenie kuchni w świetlicy (10 000 zł). Mieszkańcy Kunowa rozdysponowali 23 713,99 zł na dwa zadania: organizację zawodów sportowo-edukacyjnych (9000 zł) oraz bieżące prace remontowe w budynku świetlicy (14 713,99 zł). Niewiele mniejszą kwotę do podziału miało sąsiednie Młynkowo. Kwotę 21 966,03 zł podzielono na: zorganizowanie zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców (10 000 zł), utrzymanie zieleni (966,03 zł), doposażenie OSP (6 000 zł), wyposażenie świetlicy (4.000 zł), doposażenie przedszkola w Sękowie (500 zł), doposażenie przedszkola w Dusznikach (500 zł). Jedno z młodszych sołectw w gminie, Mieściska mają do dyspozycji 23 189,60 zł. Na zebraniu wiejskim zdecydowano, że środki te zostaną przekazane na: utrzymanie zieleni (2500 zł), organizację zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców (8.000 zł), gruzowanie drogi – Huby Sarbskie (10 000 zł) oraz Doposażenie świetlicy wiejskiej (2689,60 zł). W Niewierzu większość środków z 37 989 zł przeznaczono na infrastrukturę publiczną. Kwotę funduszu sołeckiego podzielono w następujący sposób: bieżące utrzymanie dróg gminnych (10 000 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej (1.989 zł), modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej (12 000 zł),  doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (9000 zł), organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych (5000 zł). W Podrzewiu będzie remontowany plac przy muszli koncertowej, aczkolwiek na to zadanie przeznaczono jedynie niecałą jedną trzecią funduszu. Kwotę 58 265,34 zł podzielono na: zakup sprzętu sportowego (11 000 zł), doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (19.000 zł), integrację mieszkańców (8265,34 zł), modernizację placu przy muszli (20 000 zł). Mieszkańcy Sarbii podzielili 23 713,99 zł na: zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców (6000 zł),  utrzymanie zieleni (1000 zł) oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (16 713,99 zł). Społeczność sołectwa Sędzinko-Zalesie miało do dyspozycji 41 543,19 zł. Na bieżące utrzymanie dróg – ul. Leśnej i Zalesie zapisano 10 000 zł. Kolejne zadania zaangażują następujące kwoty: doposażenie placu zabaw w Sędzinku – 10 000 zł, integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa – 8000 zł, doposażenie świetlicy – 3543,19 zł, wykonanie klimatyzacji w świetlicy – 10 000 zł. Sąsiednie sołectwo Sędziny dokonało podziału środków w wysokości 38 629,92 zł. Kwota będzie wydatkowana na: wykonanie projektu drogi ul. Niegolewskich (23 629,92 zł), utrzymanie terenów zielonych (2500 zł), dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (5000 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej (2000 zł), programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy sportowe (4000 zł), zakup tablicy sołeckiej (1500 zł). Mieszkańcy Sękowa podzielili kwotę 41 484,92 zł w następujący sposób: doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (3.000 zł),  doposażenie przedszkola (1000 zł), doposażenie placu zabaw (3000 zł), doposażenie boiska sportowego (4000 zł), gry i zabawy sportowe oraz konkurs edukacyjny dla dzieci i mieszkańców (25 000 zł), doposażenie świetlicy (5484,92 zł). Sołectwu Wierzeja przysługuje kwota 22 199,09 zł. Podzielono ją na: doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (5000 zł),  zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych (3000 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej (3000 zł), zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców (5000 zł), zakup namiotu (815,09 zł), gruzowanie ul. Kasztanowej (2692 zł), wykonanie projektu ul. Sędzińskiej (2692 zł).  Mieszkańcy Wilczyny dokonali podziału 29 831,85 zł. Zgodnie z decyzją mieszkańców wioski, środki będą rozdysponowane na: doposażenie przedszkola (831,85 zł), postawienie lampy (10 000 zł), integrację mieszkańców (7000 zł), modernizację schodów zewnętrznych (10 000 zł), doposażenie świetlicy (2000 zł). Wilkowo dysponuje kwotą 23 830,52 zł. Środki podzielono na: rozbudowę i modernizację pomieszczeń w budynku OSP (15 830,52 zł), zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców (5000 zł) oraz zakup ławek i stołów (3000 zł). Najmniejsze w gminie Zakrzewko dysponuje kwotą 17 246,54 zł. Całość zostanie przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Zdecydowana większość sołectw część swoich środków przeznaczy na organizację imprez dla mieszkańców

Poprzedni
Następny