15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Wojskowa klasa w pniewskim ogólniaku

Policja i Straż Miejska o bezpieczeństwie w Pniewach

            Pierwsza w tym roku, a pięćdziesiąta pierwsza w kadencji sesja Rady Miejskiej Pniewy miała miejsce w czwartek 2 marca. W obradach uczestniczyło trzynastu radnych.

Od ponad roku pniewskie sesje rozpoczynają się od chwili ciszy upamiętniającej ofiary rosyjskiej napaści na Ukrainę. W ten sposób uczczono również poległych za naszą wschodnią granicą na początku czwartkowych obrad.

Giną pieniądze, biżuteria, elektronarzędzia

W pierwszej części sesji radni tradycyjnie zapoznali się z informacją przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedłożył burmistrz Jarosław Przewoźny. Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem przewodniczącego komisji rewizyjnej z działalności komisji za rok 2022. W części sprawozdawczej wysłuchano informacji o stanie bezpieczeństwa w gminie, przygotowanej przez komendanta Komisariatu Policji w Pniewach i komendanta Straży Miejskiej w Pniewach. Temat referowali asp. sztab. Dariusz Serwata i asp. sztab. Damian Kruk.

– Do najbardziej uciążliwych przestępstw wpływających na stan bezpieczeństwa w gminie Pniewy należą: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia, nietrzeźwi kierujący oraz wypadki drogowe – podsumował komendant Komisariatu Policji asp. sztab. Dariusz Serwata. Z 30 kradzieży, 26 miało miejsce na terenie miasta, cztery na terenach wiejskich. – Co najczęściej ginie w Pniewach? – zapytał przewodniczący rady Krzysztof Matuszak. W odpowiedzi usłyszał, że pieniądze, biżuteria, pilarki, elektronarzędzia, a także produkty w jednym z pniewskich sklepów. Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Wieczorek, który pełni tę funkcję w Pniewach od 1 kwietnia 2022 roku w pierwszych słowach w kilku zdaniach opowiedział o swojej karierze zawodowej. Następnie przedstawił informację z działalności pniewskich strażników.

Gmina Pniewy zamierza kształcić młodzież w klasie przygotowania wojskowego. Pierwsza uchwała, podjęta na marcowej sesji dotyczyła złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
oraz zobowiązania Gminy Pniewy do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Wniosek taki gmina złoży do Ministra Obrony Narodowej. Będzie on dotyczył udzielenia zezwolenia na utworzenie od 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym. Gmina Pniewy zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym przekraczających wydatki bieżące, ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej, o którą trzeba występować corocznie. Wniosek składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział ma rozpocząć działalność. Działania w zakresie podjęcia kroków zmierzających do utworzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach oddziału przygotowania wojskowego zainicjowane zostały przez Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej. Do wniosku załączono propozycję planu nauczania z uwzględnieniem programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego. Szczegółowa organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego zostanie ujęta we wniosku o zezwolenie na utworzenie ww. oddziału. Niniejsza uchwała nie spowoduje zwiększenia kosztów w stosunku do obecnie funkcjonujących oddziałów o profilu mundurowym. Wprowadzenie oddziału przygotowania wojskowego daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej; aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe. Absolwent klasy przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych. Projekt uchwały przedstawiła kierownik referatu oświaty Adrianna Chojan. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Druga uchwała z zakresu oświaty, przygotowana na czwartkowe obrady dotyczyła ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla celów obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Stawka dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc. wynosić będzie 0,89 zł, a dla samochodu osobowego o wyższej pojemności – 1,15 zł.

Z uwagi na ustalenie stawek przez Ministra Infrastruktury na wyższym poziomie od 17 stycznia 2023 r., konieczne jest dostosowanie prawa lokalnego do nowej rzeczywistości prawnej. Zmiana stawki polegająca na jej podwyższeniu, czyni zadość wymogom ustawodawcy. Istotnym dla niniejszej sprawy jest fakt, że przedmiotowa uchwała przyznaje rodzicom dzieci niepełnosprawnych prawo do otrzymania zwrotu kosztów ich dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w oparciu o wyższą w stosunku do poprzedniej uchwały stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu – zapisano w uzasadnieniu do uchwały. Podjęcie uchwały spowoduje skutki finansowe dla budżetu gminy Pniewy w roku 2023 w wysokości 240.692,70 zł.

O posiłkach w szkole

Kolejne cztery uchwały z zakresu pomocy społecznej omówiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bernadeta Markiewicz. Pierwsza z nich dotyczyła podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Do 200 procent podwyższono kryterium dochodowe, dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin. Druga uchwała w tym bloku dotyczyła określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zgodnie z zapisem uchwały, odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód
osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200 % kryterium dochodowego. Podjęcie przez radę niniejszej uchwały umożliwi otrzymanie przez gminę dotacji z programu rządowego na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe. W związku z realizacją powyższego zadania wydatki w budżecie gminy na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 70.000 zł jako środki własne gminy. Na podstawie rozeznanych potrzeb Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach złożył zapotrzebowanie na środki dotacyjne w kwocie 122.000 zł. Zgodnie z zasadami określonymi w programie „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023” poziom dofinasowania realizowanych zadań wynosi: 60% środki
pochodzące z budżetu wojewody i 40% środki własne gminy.

Rada Miejska Pniewy pochyliła się również nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Pniewy. – Program osłonowy w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program ma
na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. W swoim założeniu powinien w sposób trwały i systematyczny realizować działania, których celem jest diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów, budowanie tożsamości społeczności lokalnej, budowanie spójnego społecznie środowiska lokalnego, w którym każdy
obywatel ma odpowiednie warunki do rozwoju osobistego i społecznego, szczególnie osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia
– czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Program wykorzystuje pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami.

Radni jednogłośnie dokonali zmian w uchwale w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach. Kolejne uchwały, spowodowane były zmianą na stanowisku sołtysa w Nosalewie. W treściach tych uchwał figurują bowiem nazwiska sołtysów, którzy w imieniu gminy przyjmują między innymi opłaty targowe czy podatki. Stąd przyjęcie zmian w uchwale w sprawie opłaty targowej. Aktualizacji nazwiska sołtysa, dokonano także w uchwałach dotyczących terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, a także w uchwale w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych.

Zmiany w budżecie

Pod koniec obrad radni wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023. Do budżetu wprowadzono między innymi środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 420.143,34 zł (zgodnie z umową zawartą
pomiędzy wojewodą wielkopolskim, a gminą Pniewy), środki w wysokości 1.350.000 zł jako pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dokonano zwiększenia środków w zakresie realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (208.852,87 zł), organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (395.345,20 zł). Będzie więcej środków na modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach o 490.000 zł oraz na wydatki w urzędzie o 325.292,57 zł. Wprowadzono także zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2023-2032. W dokumencie tym zapisane są wydatki majątkowe gminy, zaplanowane na przestrzeni najbliższych miesięcy. Są to: modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy na przedszkole, budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach, rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha z uwzględnieniem wybiegu dla psów, rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej wraz z odwodnieniem, przebudowa układu komunikacyjnego, renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I – dokumentacja projektowa, wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin, przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach, modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych, przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach, budowa remizy OSP Psarskie.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: W pniewskim „ogólniaku” funkcjonuje już klasa mundurowa. Od września ma ruszyć oddział przygotowania wojskowego

Poprzedni
Następny