15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

W Kaźmierzu utworzono klub dla seniorów

W ostatni poniedziałek lutego obradowała Rada Gminy Kaźmierz. Radni dokonali między innymi zmian w budżecie gminy na rok bieżący.

Zmiany w budżecie polegały między innymi na wprowadzeniu korekt dotyczących wydatków majątkowych. Zwiększono plan finansowy na następujące zadania: przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szamotulskiej, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Reja w Kaźmierzu, rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie. Wprowadzono do budżetu nowe zadania w łącznej kwocie 161.000 zł. To: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu, przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu, budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m. Zmniejszono plan wydatków na następujące zadania: budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja, budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa, przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz, przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu, adaptacja zespołu pałacowo-parkowego, doposażenie świetlicy w sołectwie Wierzchaczewo.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2023-2030. W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 4.196.825,65 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.937.217,93 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.286.763,85 zł, innymi przychodami. Określono łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 5.374.185,65 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.177.360,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na zmniejszeniu nakładów na przebudowę ul. M. Reja w Kaźmierzu, przebudowę ulic na terenie gminy Kaźmierz, na wykonanie zadania polegającego na adaptacji zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu. Ponadto zmniejszeniu uległy nakłady na wykonanie zadania polegającego na budowie zjazdu w Radzynach. Zwiększono natomiast nakłady na wykonanie rozbudowy ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie.

Rada Gminy Kaźmierz zdecydowała o w sprawie utworzenia, zakresu i przedmiotu działania Klubu „Senior +” w Kaźmierzu. – W celu realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki organizacyjne. Taką jednostką organizacyjną może być ośrodek wsparcia – Klub Seniora działający w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzenie Klubu Seniora jest zadaniem własnym Gminy w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Utworzenie Klubu Seniora jest uzasadnione względami społecznymi nakierowanymi na zwiększenie aktywności mieszkańców gminy w wieku 60 + – zapisano w uzasadnieniu do uchwały.

Radni podjęli także decyzję w sprawie nabycia nieruchomości. Chodzi o działkę o pow. 0,0492 ha, położonej w Radzynach. Jej nabycie umożliwi poszerzenie drogi powiatowej, które ma na celu włączenie w pas drogowy istniejącego uzbrojenia i umożliwienie urządzenia wydzielonego chodnika i ścieżki rowerowej. Wykup tej nieruchomości ureguluje i poprawi komunikację na tym terenie oraz zapewni bezkolizyjny dostęp do wybudowanej infrastruktury. Podjęto też uchwałę w sprawie nabycia dziewięciu nieruchomości położonych w miejscowości Kiączyn. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, będą one przeznaczone pod drogi zapewniające dojazd do nowo powstałych działek budowlanych oraz na poszerzenie dróg istniejących.
Radni gminy Kaźmierz przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Kaźmierz. Nadzór ten będzie prowadzony w zakresie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki, zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym, wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. Po raz drugi radni pochylili się nad uchwałą w sprawie przedstawienia wniosku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kaźmierz Wielkopolski. Dokonano zmian w pierwotnej wersji uchwały, podjętej 23 stycznia bieżącego roku. Wprowadzono zmiany polegające na dopisaniu brakującego rodzaju miejscowości Kaźmierz Wielkopolski w postaci zapisu „część wsi Kaźmierz”.
Ponadto doprecyzowano informację dotyczącą kosztów finansowych zniesienia nazwy
miejscowości – wnioskowane zniesienie nazwy miejscowości nie będzie wymagało poniesienia żadnych kosztów przez budżet państwa, starostwo, ani gminę.
Kolejnym powodem zmiany było przedstawienie prawidłowej opinii starosty szamotulskiego dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kaźmierz Wielkopolski (część wsi Kaźmierz) stanowiącej wymagany załącznik do wniosku.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Jedna ze zmian w budżecie gminy dotyczyła przebudowy ul. Reja w Kaźmierzu

Poprzedni
Następny