15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Klub seniora dla mieszkańców wsi

Nowa inicjatywa w gminie Pniewy           

Z początkiem roku 2024 w Pniewach rozpoczęła działalność nowa instytucja – Centrum Usług Społecznych. Stało się tak na skutek przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w nowy model instytucji świadczącej usługi na rzecz szeroko  rozumianej społeczności lokalnej.

CUS jest poszerzeniem działalności dotychczasowego OPS-u i jest pierwszą tego typu jednostką w powiecie szamotulskim. Nowa instytucja będzie w niezmienionej formie wykonywała wszystkie zadania, które wykonywał do tej pory OPS jak np. w formie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych oraz pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa. Ma jednak możliwość poszerzania katalogu usług społecznych.

Centrum Usług Społecznych w Pniewach ma zapewnić nowy wymiar polityki społecznej, który ma ułatwić gminie świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności. Jest to miejsce, w którym są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe. Centrum usług społecznych zapewnia możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki; zapewnia dopasowanie oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany; przyczynia się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują.

Usługi społeczne oferowane przez centrum usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin z dziećmi.

Jesienią ubiegłego roku w gminie Pniewy opracowano diagnozę potrzeb społecznych. Na jej podstawie CUS stworzy Gminny Program Usług Społecznych. Na nowe zadania można pozyskiwać środki zewnętrzne. I tak już się dzieje. Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu w ramach projektu pn: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrum Usług Społecznych”, pniewska instytucja zwiększyła realną szansę na cyklicznie poszerzanie katalogu o kolejne usługi społeczne.

Rekomendacje zawarte w diagnozie wyznaczą kierunek pozwalający wyjść naprzeciw oczekiwaniom  i potrzebom społecznym, najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców miasta i wsi biorących udział w badaniu takim jak np. zwiększenie  dostępu do specjalistycznego wsparcia psychologicznego rodzin z dziećmi, poprawa mobilności osób starszych i niepełnosprawnych czy rozwój opieki wytchnieniowej i asystencji osobistej – mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych w Pniewach Bernadeta Markiewicz.

Jedną z pierwszych nowy inicjatyw Centrum Usług Społecznych jest Mobilny Klub Seniora 60+ zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to nowa forma usług, stanowiąca filię działającego w Pniewach Dziennego Domu Seniora. Mobilne Kluby Seniora  funkcjonować będą w Dębinie i w Chełmnie.

Rozeznaliśmy potrzeby seniorów z terenów wiejskich. Głównym ich problemem jest brak połączeń komunikacyjnych, zatem my przyjedziemy do nich. Będą to spotkania dwa razy w miesiącu w każdym z tych sołectw, w godz. 9.00-13.00. Projekt będzie realizowany do czerwca 2026 roku – informuje dyrektor CUS Bernadeta Markiewicz.

Spotkania informacyjno-promocyjne pracownicy CUS zorganizowali 10 kwietnia. Uczestniczyli w nich zarówno przedstawiciele Centrum Usług Społecznych, jak też sołtysi Dębiny i Chełmna oraz radny Zbigniew Drgas. Ich celem było dokonanie naboru uczestników projektu skierowanego dla mieszkańców w wieku 60+ z terenu gminy Pniewy. Podczas spotkania zaprezentowano ramową ofertę świadczenia usług w formie Mobilnego Klubu Seniora.

Mobilny Klub Seniora będzie działał w dwóch sołectwach gminy Pniewy. Liczba osób objętych wsparciem wynosi po 15 osób w każdym z sołectw. Mobilny Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i wycofaniu się z aktywności seniorów. W Mobilnym Klubie Seniora będą prowadzone zajęcia mające na celu między innymi zagospodarowanie czasu wolnego seniorom, zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym, działalność prozdrowotną, prowadzenie zajęć z zakresu usprawnienia ruchowego, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

Mobilny Klub Seniora realizowany jest w ramach projektu województwa wielkopolskiego „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”, w ramach  priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym” działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: W celu stworzenia grup w ramach Mobilnego Klubu Seniora, zorganizowano spotkania z mieszkańcami Dębiny i Chełmna

Poprzedni
Następny