15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Czeka nas trudny rok

Budżet na rok 2023 przyjęty jednogłośnie

W przedświąteczny czwartek, 22 grudnia po raz pięćdziesiąty obradowała Rada Miejska Pniewy. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023.

Na początku obrad radni – na wniosek przewodniczącego rady Krzysztofa Matuszaka – uczcili minutą ciszy pamięć poległych w wojnie Rosji z Ukrainą. Na wniosek radnego Janusza Ratajczaka, w ten sam sposób uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich, których wspomnienie przypada 27 grudnia.

Gmina otrzymała działkę w Karminie

W części sprawozdawczej radni zapoznali się z informacją z działalności przewodniczącego rady, a następnie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. W sprawozdaniu burmistrza ujęto między innymi wydatki inwestycyjne zrealizowane i w trakcie realizacji.

Dokonano odbioru ostatecznego zadania pn. „Przebudowa ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem”, dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m . Jakubowo”, dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie – dokumentacja projektowa”, dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa remizy OSP Psarskie”. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Szamotułach roboty budowlane obejmujące zakres zadania pn. „Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont poboczy w pasie drogi gminnej nr 266515P i 266523P”. Kontynuowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego
w Pniewach”, w zakresie: przebudowy ulicy Tęczowej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach, przebudowy ulicy Spacerowej w Pniewach, przebudowy ulicy Grobla w Pniewach
– informował Jarosław Przewoźny. Ponadto burmistrz gminy poinformował, że prowadzone są postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią ręczną, ładowarkami samochodowymi, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w m. Pniewy, przy ul. Jędrzeja
Śniadeckiego. Ze sprawozdania burmistrza radni dowiedzieli się, że poznański oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał gminie Pniewy nieodpłatnie nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 132/5 o powierzchni 0,1649 ha, położoną na terenie miejscowości Karmin, z przeznaczeniem pod realizację inwestycji infrastrukturalnej służącej wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej.

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2022.

Drugą część obrad radni rozpoczęli od podjęcia uchwały w sprawie przedstawiciela rady miejskiej w Radzie Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach. Na przedstawiciela Rady Miejskiej Pniewy w Radzie Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach na kadencję 2023-2025 wybrano radnego Eugeniusza Skubiszyńskiego.

Po raz ostatni w roku 2022 radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032. Radni podjęli też uchwałę w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. W tej uchwale zapisano takie wydatki bieżące jak: wykonanie progów zwalniających (14 145 zł), opracowania geodezyjne (1107 zł), opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla sołectw Kikowo i Dębina (3600 zł), opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla sołectwa Dęborzyce (1800 zł), opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2030 (23 000,23 zł), realizacja projektu „Psychoterapia blisko domu” (145 458,15 zł), przystosowanie budynku przeznaczonego na rodzinny dom pomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych (89 000 zł), projekt ścieżki edukacji przyrodniczej w Chełmnie (16 000 zł). W uchwale zapisano także wydatki majątkowe: rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem (36 900 zł), przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach – dokumentacja projektowa (3690 zł), renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I – dokumentacja projektowa (156 825 zł), przystosowanie budynku przeznaczonego na rodzinny dom pomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych (22 580 zł), rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów (49 200 zł), budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach (83 640 zł). Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku, ustalono plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe ujęte w wykazie, gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu
terytorialnego.

Część żyje w szklanej bańce

Na ostatniej w 2022 roku sesji radni przyjęli budżet na rok 2023. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 87 051 624,54 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 72 853 996,46 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 197 628,08 zł. Łączną kwotę wydatków ustalono w wysokości 91 807 318,11 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 153 261,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 654 057 zł. Budżet zakłada wydatki na inwestycje na poziomie 16 644 057 zł, z tego 13 000 000 zł gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przed rozpoczęciem procedury uchwalania budżetu, głos zabrał burmistrz Jarosław Przewoźny: – Cały czas mam takie odczucie, że część społeczeństwa żyje w szklanej bańce. Wszyscy mieliśmy świadomość, że to, co wydarzyło się w covidzie, kiedyś będzie trzeba odpracować, te różne programy wspierające. Ale nikt nie brał pod uwagę tego, że wkrótce będzie wojna i wszelkie jej konsekwencje, łącznie z inflacją. Mimo wszystko jest przekonanie, że dookoła coś się dzieje, ale dlaczego nas to ma dotyczyć? A dotyczy i będzie dotyczyło coraz większej grupy osób, chociażby jeśli chodzi o ceny. Cały czas jest brak zrozumienia skąd to się bierze i dlaczego i zdziwienie czasami. Podobnie wygląda ze środkami, które pozyskujemy z zewnątrz. Coraz częściej spotykam się z postawą i pytaniami, czy części tych środków nie można było na coś innego przeznaczyć?

Mimo spadających dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, pozytywnym elementem budżetu jest skala wydatków inwestycyjnych. – Budżet będzie budżetem żywym, dynamicznym. Już na początku roku będą widoczne duże zmiany. Chociażby dlatego, że cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować jak najwyższą nadwyżkę, żeby móc w pierwszej kolejności zasypać dziury budżetowe. A jak one powstały? Każdy z nas wie, że podatek dochodowy jest coraz niższy. Nie dotyczy on osób do 26 roku życia, potem zmieniano kwotę wolną od podatku, która rosła wielokrotnie. Pierwszy próg podatkowy jest 12-procentowy, a nie – jak wcześniej – 17-procentowy. I bardzo dobrze, bo te pieniądze zostają u ludzi w kieszeniach. Niższy udział PIT odbija się na budżetach gmin, szczególnie tych, gdzie dochody z PIT-u były znaczące. U nas w pewnym momencie dochody z PIT-u przerosły dochody z podatku od nieruchomości. Od czasu kiedy jestem burmistrzem udział w PIT wzrósł prawie trzykrotnie, z 5 mln do 14 mln, ale w ostatnim czasie ten dochód zmalał do kwoty około 11 mln zł. A przecież wszystkie koszty poszły w górę począwszy od najniższych wynagrodzeń, które już dwa razy do roku wzrastają, ponadto energia i wiele innych kosztów. Zmiany muszą być daleko idące, ponieważ w tym projekcie brakuje pieniędzy na wiele podstawowych zadań, chociażby na wynagrodzenia, remonty, zakupy. Z wielu wydatków trzeba było zrezygnować żeby ten budżet złożyć. Nie oszczędziliśmy nawet takich działań jak działalność kąpielisk, Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, remonty i wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, również w urzędzie. Czym innym są inwestycje. W przyszłym roku wydatki na inwestycje będą znaczne. Są one przede wszystkim związane z pozyskanymi środkami. Myślę tutaj o ulicy Wspólnej i Jagiellońskiej, kontynuacji przebudowy ulic Grobla, Spacerowej, Tęczowej, na przełomie stycznia i lutego rozpocznie się przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich. Będzie to bardzo poważne zadania, bo planowana jest wymiana elementów kanalizacji. Oprócz tego, co sami będziemy robili, jest też konkretna inwestycja ze strony powiatu. Mam na myśli ulicę Konińską, o którą przez wiele lat zabiegaliśmy – mówił burmistrz Jarosław Przewoźny.

Burmistrz mówił także o zadaniach, które nie są w zakresie zadań gminy, a które są realizowane i angażują pracowników. Jako przykład podał dystrybucję węgla i opiekę nad obywatelami Ukrainy uciekającymi przed wojną. Jarosław Przewoźny jest zwolennikiem koncepcji zakładającej utrzymania tego, co gmina posiada. – Musimy zadbać o to, co mamy. Uważam, żeby nie tworzyć kolejnych bytów, kolejnych źródeł ponoszenia kosztów, raczej zadbać o to, co jest. Na większą część wydatków inwestycyjnych zapisane są symboliczne kwoty, które w żaden sposób nie odpowiadają potrzebom. Ale jest to wywołanie tematu i wskazanie chęci pozyskania środków zewnętrznych. Jeżeli będzie możliwość sięgania po środki zewnętrzne, to będziemy po nie sięgać jak chociażby te z Polskiego Ładu czy środki dla gmin popegeerowskich. Jeśli chodzi o stowarzyszenia, nie wolno nam doprowadzić to tego, żeby te organizacje, które z taką pieczołowitością były budowane, z naszej mapy zginęły. Wsparcie dla stowarzyszeń będzie zbliżone do poziomu tegorocznego. Musimy trzymać się pewnej ścieżki, pewnych priorytetów, czegoś, czego będziemy bronili i to jak najdłużej. To jest kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Mam na myśli działalność ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej czy kwestię oświetlenia ulic. Jestem przeciwnikiem wyłączania świateł. Tak długo jak będziemy mogli, będziemy oświetlać ulice. Zabezpieczyliśmy budynek urzędu na wypadek przerw w dostawach prądu, zabezpieczony jest budynek hali sportowej, kolejnym budynkiem będzie Bursa Szkolna – informował burmistrz gminy Pniewy.

W trakcie procedury uchwalania budżetu, opinie o przedstawionym projekcie przedstawiły komisje stałe. W imieniu komisji budżetu i finansów opinię odczytała przewodnicząca komisji radna Teresa Smorawska: – W zaplanowanych wydatkach bieżących zauważamy, że dużo jest takich zadań, na które zabezpieczono środki na poziomie co najmniej minimum potrzeb, ale są też takie zaplanowane wydatki bieżące na bardzo rażącym niskim poziomie i wydaje się, że na pewno będzie potrzeba do tych planów wrócić w 2023 roku i w miarę możliwości zapewnić finansowanie. Przedstawiony projekt zakłada deficyt, nie jest to niczym nowym w działalności naszej gminy. Stanowi on pochodną skali zaplanowanych inwestycji. Komisja stwierdziła, że poziom zadłużenia jest bezpieczny.

 

Są ciężarem dla gminy

W dyskusji nad projektem budżetu jako pierwszy głos zabrał przewodniczący rady Krzysztof Matuszak. – Co roku mówimy, że kolejny budżet będzie trudny. Ale tak trudny, jak ten na rok przyszły to jeszcze nigdy nie był. Tak dużych niedoszacowań wydatków nie przypominam sobie. Na podstawowe rzeczy czyli np. wynagrodzenia zawsze mieliśmy zaplanowane środki w 100 procentach. Teraz tak nie jest. Na wydatki w przyszłym roku będziemy mieli wpływ niewielki. Wpływ mamy taki, że będziemy musieli znaleźć finansowanie i dołożyć tam, gdzie brakuje. Tym bardziej powinniśmy przyglądać się dochodom. Nic nowego nie powiem, chodzi o podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym. Bardzo ważne jest, aby te podstawy były ustalone. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przypadkami niedopełnienia formalności, niespełnienia obowiązków. Podatki nie są płacone w takich wymiarach, w jakich są płacone. Burmistrz podjął starania na temat wprowadzenia loterii podatkowej. To jest sposób na zachęcenie mieszkańców, aby podatek dochodowy był płacony na terenie gminy Pniewy. W Pniewach dużo domów się buduje, dużo mieszkań powstaje. Niestety wiele osób zapomina, by tą swoją rezydencję podatkową przenieść. Nie ma żadnych konsekwencji dla podatnika, który miejsca zamieszkania w dokumentach nie zmieni, a konsekwencje dla gminy są ogromne. Może dojść do sytuacji, której kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, że będą uruchomione środki zewnętrzne, a my nie będziemy mieli na wkład własny. A może tak być. Duże środki unijne czekają za progiem – ubolewał radny Krzysztof Matuszak.

Dosadnie o mieszkańcach, których podatek dochodowy odprowadzany jest do innych gmin wypowiedział się Jarosław Przewoźny. – Będzie próba spowodowania, żeby mieszkańcy, którzy od jakiegoś czas u nas mieszkają, opodatkowali się w naszym urzędzie skarbowym. Jeżeli tego nie robią, to nie tylko odbierają sobie prawo pewnych oczekiwań czy roszczeń, ale wręcz są ciężarem dla gminy. Pieniądze nie wpływają do naszego budżetu, a ponosimy koszty, chociażby utrzymania ulic. Tylko w ostatnich latach dziesięć nowych ulic powstało. Wszyscy łożymy na utrzymanie tej infrastruktury. Tylko w tej kadencji wybudowano 500 nowych domów i mieszkań, a wzrost mieszkańców w granicach zera. Ludzie mieszkają w budynkach, które wcale nie są opodatkowane, nie są oficjalnie oddane do użytku. Są sytuacje, gdzie ludzie mieszkają na działce rekreacyjnej, a do opodatkowanie zgłoszona jest jako grunt rolny. To nieuczciwości, które przenoszą ciężar na pozostałych. Ktoś, kto unika płacenia podatków, jednocześnie obciąża nimi pozostałych mieszkańców – uważa burmistrz.

W projekcie budżetu na przyszły rok zapisano zadania inwestycyjne o szacowanej wartości 16 644 057 zł. Bezpośrednio z kasy urzędu wydana będzie jedynie kwota ok. 3,6 mln. Pozostałe 13 milionów złotych gmina otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Najważniejsze przyszłoroczne wydatki inwestycyjne związane są z przebudową dróg w mieście. Na rozbudowę ulic Wspólnej i Jagiellońskiej zarezerwowano 10 mln zł, w tym 9 357 500 zł z funduszu rządowego. Trwająca od kilku tygodni przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach (ulice Tęczowa, Spacerowa, Grobla i Powstańców Wielkopolskich) kosztować będzie 4,3 mln zł, z czego polski rząd dołoży 3 645 773,08 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne zaangażują znacznie mniej środków. Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne i modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach kosztować będzie 562 605 zł. Na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie zarezerwowano 382 200 zł. Pół miliona złotych w budżecie gminy zapisano na przebudowę ul. Konopnickiej w Pniewach. 100.000 zł rada przeznaczy na dostosowanie pomieszczeń w byłym obiekcie Biblioteki Publicznej Centrum Kultury (przy szkole podstawowej) na potrzeby przedszkola. Po raz kolejny gmina będzie próbowała wyłonić wykonawcę zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem w Zamorzu. Na ten cel zapisano 222 000 zł. Jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmie zapowiadaną w planie zamówień publicznych budowę ścieżki rowerowej w kierunku Bolewic, w ramach zadania będzie zbudowanych brakujący odcinek przy ul. Lwóweckiej, do którego samorząd gminny dołoży 61 000 zł. Gmina Pniewy zainwestuje w przyszłym roku 70 000 zł w modernizację lokali gminnego zasobu mieszkaniowego. Zaplanowano także kilka zadań niższej wartości jak: zabezpieczenie p.poż. instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych (50 000 zł), budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach (30 000 zł), rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów (10 000 zł), budowa ścieżki edukacji przyrodniczej w Chełmnie (10 000 zł), dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku (20 000 zł) czy budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach (10 000 zł).

Pod koniec obrad radni zapoznali się z planami pracy rady, komisji stałych na rok 2023, w tym komisji rewizyjnej. Komisja, której przewodzi radny Janusz Ratajczak zaplanowała między innymi kontrolę prawidłowości udzielonych zwolnień i umorzeń podatkowych w roku 2022, analizę dotacji udzielonych z budżetu gminy stowarzyszeniom, kontrolę wpływów do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sposób ich rozdysponowania w roku 2022.

Sławomir Chamczyk

 

Zdjęcie u góry: Burmistrz poinformował o przejęciu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki w Karminie

Foto: – Ktoś, kto unika płacenia podatków, obciąża innych – uważa burmistrz Jarosław Przewoźny

Poprzedni
Następny