15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Burmistrz Przewoźny napisze telenowelę?

Są pieniądze na skate park w Pniewach

W czternastoosobowym składzie obradowała Rada Miejska Pniewy w dniu 16 września. Radni przyjęli między innymi uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego. Gmina zdecydowała się partycypować w kosztach opracowania dokumentacji dla projektu dotyczącego linii kolejowej Międzychód-Szamotuły.

Na początku obrad radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Jarosława Przewoźnego z działalności w okresie od 30 czerwca do 16 września. Burmistrz poinformował między innymi o złożonych przez gminę wnioskach o dofinansowanie. W Banku Gospodarstwa Krajowego złożono trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych (przy dofinansowaniu 95%). Wnioski dotyczą: przebudowy ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem, na kwotę 7.315.000,00 zł, rozbudowy ulic Wspólnej wraz z odwodnieniem, na kwotę 9.357.500,00 zł oraz przebudowy drogi gminnej od skrzyżowania z drogę krajową nr 92 do
skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Jakubowo, na kwotę 2.375.000,00 zł.
Trwa procedura oceny wniosków.

Słabo się szczepimy

Burmistrz podsumował także akcję szczepień w Pniewach. – W trzech punktach: w hali sportowej, przychodni „Medyk” przy ul. Powstańców Wlkp. i w mobilnym punkcie w Pniewach zostało zaszczepionych ok. 17.000 osób czyli o 5.000 osób więcej niż jest mieszkańców naszej gminy. Szczepiło się u nas wiele osób spoza gminy. Ilość zaszczepionych mieszkańców gminy Pniewy jest na niższym poziomie, niż można było oczekiwać. Mimo, iż daliśmy szansę. Jesteśmy na 413 miejscu w kraju – informował burmistrz Jarosław Przewoźny. Po przedstawieniu sprawozdania radny Zbigniew Drgas pytał burmistrza w sprawie spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego budowy przejścia dla pieszych przy stacji paliw BP w Jakubowie. Burmistrz gminy ocenił, że budowa przejścia na drodze krajowej może być procesem długotrwałym. Przewodniczący rady Krzysztof Matuszak zapytał o spotkanie burmistrza w sprawie usług lekarskich w Pniewach. – Opieka medyczna w naszym mieście pozostawia wiele do życzenia. Nie ma miesiąca, w którym, w różnych gremiach na ten temat nie rozmawiałbym. Może być sytuacja, że będziemy jeździć do lekarza poza Pniewy. Mieliśmy różne sprawy w ostatnim czasie ze służbą zdrowia. I to nie tylko związane ze szczepieniami, ale także z kontraktem z NFZ. Od pierwszego roku sprawowania funkcji burmistrza zajmuje się tym tematem, a efekty jakie są, sami państwo widzicie. To jest błędne koło. Poruszyłem ten temat, bo uważam, że nie należy go chować pod dywan – odpowiadał w nieco pesymistycznym tonie burmistrz Jarosław Przewoźny.

W następnym punkcie obrad radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku. Po części sprawozdawczej radni przystąpili do podejmowania uchwał.

Prezes Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pniewy. Ostatnia nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zmodyfikowała zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz dokonywania odbiorów przyłączy, co spowodowało konieczność dostosowania treści regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do aktualnego brzmienia ustawy.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych w miejscowości Rudka. Zmiany w planie mają związek z wystąpieniem właścicieli działek o zmianę przeznaczenia części terenu z zalesień pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz dopuszczenie na tym terenie możliwości rekreacji indywidualnej.

Rada Miejska przyjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pniewy na lata 2015-2030. Projekt taki sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej co trzy lata. Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

Radni gminy Pniewy wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021. Między innymi zmniejszono plan dochodów o kwotę 514.000 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie  dotyczy przedsięwzięcia pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zakończonego w ubiegłym roku. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 554.377 zł przeznaczoną wcześniej na budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach. Zmniejszono także o kwotę 400.000 zł wydatki na modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Pniewach. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 759.523,46 zł, na zadania: utrzymanie i remont cmentarza komunalnego (13.240 zł), na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rzędu (119.783,46 zł), na odprawę emerytalną pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej (15.000 zł), na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych (17.000 zł),  dotacja dla żłobka (27.500 zł), zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” (548.000 zł), wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej (19.000 zł). Na nowe zadania zapisano 91.974 zł. Na dotację celową na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego, na opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-
Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ radni przeznaczyli 41.974 zł. Na dokumentację projektową związaną z budową skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach radni przeznaczyli 50.000 zł.

 

Gmina Pniewy dofinansuje dokumentację linii kolejowej

Jako ostatnią radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.:
„Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. Dokumentacja dotyczy rewitalizacji linii kolejowej Międzychód-Szamotuły, biegnącej między innymi przez Nojewo. – 25 marca 2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu oraz Powiatem Międzychodzkim, Powiatem Szamotulskim, Gminą Międzychód, Gminą Sieraków, Gminą Chrzypsko Wielkie, Gminą Szamotuły, Gminą Ostroróg i Gminą Pniewy, którego przedmiotem jest deklaracja partycypacji w finansowaniu przez strony porozumienia wykonania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektów w ramach programu Kolej+, w ramach projektu
pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły”. Ww. projekt został zgłoszony do programu dofinansowującego pn.: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktuty Kolejowej – Kolej+”, przyjętego uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r., uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru. Zasady etapu II obligują Lidera Projektu – Województwo Wielkopolskie do przedłożenia Organizatorowi Naboru – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla przedmiotowego projektu. W ww. porozumieniu, jego sygnatariusze, w tym Gmina Pniewy, mając na uwadze podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz dalszy rozwój województwa, wyrazili wolę współpracy w zakresie wykonywania zadań publicznych o charakterze ponadlokalnym poprzez współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji pn.: „Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
– zapisano w uzasadnieniu do uchwały. – Kiedy skończę aktywność zawodową napiszę scenariusz do telenoweli o tym, jak reaktywowano linie kolejowe. W związku z tymi liniami kolejowymi przechodziłem różne perypetie, aczkolwiek namawiałbym, żeby wesprzeć te działania. Nie bądźmy gminą, która to blokuje. Linia w znikomy sposób przechodzi przez naszą gminę, ale być może wpłynie na rozwój naszych terenów – apelował burmistrz Jarosław Przewoźny.

Sławomir Chamczyk

Poprzedni
Następny