15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Będzie cmentarz w Kiączynie

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium w Kaźmierzu

            W poniedziałek 26 czerwca na pięćdziesiątej dziewiątej sesji spotkali się radni Rady Gminy Kaźmierz. Najważniejszymi decyzjami podjętymi przez radnych było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy za rok 2022. Obydwie uchwały podjęto jednogłośnie. W obradach uczestniczyło czternastu radnych. 

W pierwszej kolejności wójt Zenon Gałka przedstawił w skrócie najważniejsze zagadnienia zawarte w obszernym raporcie o stanie gminy Kaźmierz za 2022 rok. W debacie nad raportem radni pytali między innymi o plan budowy chodnika przy ulicy Topolowej w kierunku Osiedla Słonecznego, plany dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kaźmierz, remont ulicy Dolnej w kierunku Dolnego Pola, rozbudowę Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bytyniu, remont ulicy Jabłoniowej oraz prace planistyczne dotyczące Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kaźmierzu. Wójt Zenon Gałka zapewnił, że realizacja chodnika przy ul. Topolowej w kierunku Osiedla Słonecznego jest rozważana. Włodarz gminy poinformował także, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrężnej i przylegających do niej ulic, części ul. Dworcowej, Leśnej. Z kolei zastępca wójta Ryszard Gąska dodał, że w najbliższej perspektywie mają być uruchomione nowe programy dla obszarów po PGR-ach, w ramach których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w Kaźmierzu w kierunku lecznicy weterynaryjnej oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Nowowiejskiej. Odpowiadając na pytanie dotyczące szkoły w Bytyniu, zastępca wójta informował, że w ramach rozbudowy zespołu mają powstać trzy nowe sale do nauczania wczesnoszkolnego, kotłownia oraz sala gimnastyczna. Wójt Zenon Gałka zapewnił radnych, że na terenie parku w Kaźmierzu przy pałacu trwają w uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody prace polegające na inwentaryzacji drzewostanu oraz ocenie fitosanitarnej, a jeśli uda się pozyskać środki finansowe będzie realizowana rewitalizacja Zespołu Parkowo – Pałacowego. Krótka, ale rzeczowa dyskusja zakończyła się głosowaniem w sprawie udzielenia wotum zaufania. Wszyscy obecni na sesji radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kaźmierz za rok 2022 przez skarbnika gminy Ewę Grabowską–Stelmaszyk rozpoczęła się procedura absolutoryjna. Szefowa gminnych finansów ponadto przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2022 – 2030 oraz sprawozdania finansowe. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, przewodniczący komisji rewizyjnej Leszek Szymkowiak przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Kaźmierz za 2022 rok. Następnie opinie wyrazili przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Kaźmierz.

Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kaźmierz za 2022 rok. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Również jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kaźmierz. Po przyjęciu uchwały wójt Zenon Gałka dziękował za współpracę pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom.

W dalszej części obrad skarbnik Ewa Grabowska – Stelmaszyk omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kaźmierz na 2023 rok. Plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę 698 876,26 zł. Większość tej kwoty (500 000 zł) dotyczy dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty. Ponadto o kwotę 45 700 zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej”, o kwotę 993 zł zwiększono wydatki na budowę oświetlenia drogowego na ul. Łąkowej w Kaźmierzu, w dziale dotyczącym kultury i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii. Zmiany w budżecie radni przyjęli jednogłośnie, podobnie jak zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2023 – 2030. W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 6 982 953,32 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu czy też wolnymi środkami.

Podczas obrad sekretarz gminy Kaźmierz Janusz Stróżyk nakreślił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2023 roku. Zaproponowano, by rada uchwaliła kwotę dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 200 zł na każde dziecko zamieszkujące w Kaźmierzu. Wszyscy radni zaakceptowali propozycję. Z kolei zastępca wójta Ryszard Gąska omówił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Zaproponowano nabycie przez gminę prawa własności trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Radzynach, z ich przeznaczeniem na drogi publiczne. Radni wyrazili zgodę. Jednogłośnie wyrażono również zgodę na zamianę nieruchomości w Chlewiskach. Gmina zamieni się działkami z miejscowym gospodarstwem. W ten sposób powstanie teren o powierzchni ok. 1,5 ha, który w przyszłości może stanowić działki budowlane.

W kolejnym punkcie obrad radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Bytyniu. Ponadto w zakresie planowania przestrzennego, radni pochylili się nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz dla części obrębów Chlewiska, Kaźmierz i Radzyny. Obszar objęty uchwałą obejmuje tereny rolne, leśne, mieszkaniowe, usługowe, tereny zieleni, wód otwartych i tereny komunikacyjne. Zmiana studium na tych terenach umożliwi ich racjonalne zagospodarowanie i ustalenie nowych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego przy uwzględnieniu walorów krajobrazowych i uwarunkowań, a także obecnego zapotrzebowania. Potrzeba zmiany studium na tych terenach wynika z obowiązku wprowadzenia udokumentowanego złoża gazu ziemnego do studium w związku z wydaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża gazu ziemnego, położonego m.in. na terenie gminy Kaźmierz.

Radni nie mieli też uwag do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chlewiska. Dotyczyła ona podjętej wcześniej zamiany nieruchomości w tejże miejscowości. Kolejna uchwała z zakresu planowania przestrzennego dotyczyła ul. Krętej w Kaźmierzu. Radni przyjęli ją jednogłośnie. Z kolei większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu.

Ostatnia uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyła w miejscowości Kiączyn i planowanej w tej miejscowości budowy cmentarza komunalnego. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Jako ostatnią podczas czerwcowej sesji radni gminy Kaźmierz przyjęli uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaźmierzu. Jej projekt omówił sekretarz Janusz Stróżyk. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nałożyła na gminę obowiązek podjęcia nowej uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Kaźmierzu.

W wolnych głosach sekretarz Janusz Stróżyk poinformował o wyborach do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września.

Sławomir Chamczyk

Poprzedni
Następny